Hưởng ứng cuộc thi do Công đoàn ngành phát động trưởng THCS Quách Phẩm Bắc tham gia video sáng tạo thể dục giữa giờ