Các thầy cô gởi ảnh 3x4 và chụp ảnh CMND 2 mặt gởi cho thầy Lâm gấp để hoàn thành hồ sơ công chức

Các thầy cô gởi ảnh 3x4 và chụp ảnh CMND 2 mặt gởi cho thầy Lâm gấp để hoàn thành hồ sơ công chức